Eksperimentalne metode


Podatki o učnem predmetu

Št. predmeta: 6002
Št. kreditnih točk: 5

Učitelj: Jože Kutin (EM – 2. del, LMPS)
Govorilne ure: ponedeljek, od 13:00 do 14:00 (kabinet N-28)

Asistenti: Gregor Bobovnik, Andrej Svete
Govorilne ure: v času izvajanja vaj

Skupna obremenitev: predavanja 30 ur / vaje 30 ur (LV = 26 ur, VP = 4 ur)

Čas izvajanja: zimski semester
Predavanja: torek, 8.00 do 10.00, predavalnica IV/2
Laboratorijske vaje: po objavljenem razporedu, LV v laboratoriju LMPS – P1 (nasproti vratarja).

 

Izpitna pravila

Pri ocenjevanju znanja upoštevamo naslednja pravila:

  • Ocenjevanje teorije: dva kolokvija iz teorije (2 x 60 min) ali pisni izpit na rednem izpitnem roku (90 min), v primeru uspešno opravljenega pisnega izpita sledi ustni zagovor 
  • Pogoj za udeležbo na pisnem izpitu: pozitivna ocena iz laboratorijskih vaj 
  • Za pridobitev pozitivne ocene pri laboratorijskih vajah je potrebno izpolniti sledeče kriterije: obvezna prisotnost na avditornih in laboratorijskih vajah, pozitivna ocena pripravljenosti in sodelovanja na vajah ter pozitivno opravljen zaključni test iz vaj (se opravlja ob koncu vseh vaj).
  • Pri ocenjevanju se upošteva naslednja ocenjevalna lestvica:
Ocena Ocena po ECTS Kriteriji v % Opis znanja
10 odlično A excellent 91 – 100 izjemni rezultati
9 prav dobro B very good 81 – 90 nadpovprečno znanje
8 prav dobro C good  71 – 80  solidni rezultati
7 dobro D satisfactory 61 – 70 znanje z manjšimi pomotami
6 zadostno E sufficient 51 – 60 znanje ustreza minimalnim kriterijem
5 – 1 nezadostno F fail 0 – 50 znanje ne ustreza minimalnim kriterijem